Európa v škole

18.01.2015 13:44

Medzinárodný projekt EURÓPA V ŠKOLE a jeho súťažná časť je na Slovensku registrovaný a podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré je jeho hlavným garantom. Motto 62. ročníka súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2014/2015 je "EURÓPA POMÁHA - POMÁHA EURÓPA?" Uvedené motto medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE  sa viaže k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska Únia.  

Projekt EURÓPA V ŠKOLE je unikátny práve tým, že súčasne vo väčšine krajín Európy, v prostredí  rôznych typov a stupňov škôl, resp. zariadení, ktoré sa venujú voľnému času mládeže, ponúka každoročne možnosť približne pol miliónu mladých Európanov zapojiť sa súčasne do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Práca nad spoločným mottom v širokej škále možností - prostredníctvom individuálnych, či kolektívnych prác, tradičnými - literárnymi, výtvarnými, či  novšími multimediálnymi prejavmi dáva súťažná časť projektu možnosť skutočne každému vyjadriť sa k aktuálnym témam dneška.

Nakoľko daná téma bola pre žiakov štvrtého ročníka pomerne ťažká, bolo nutné venovať sa jej dlhšie a na viacerých vyučovacích predmetoch. Ťažisko našej spoločnej práce však spočívalo na hodinách informatickej výchovy, slovenského jazyka (čítania) a výtvarnej výchovy.

INV – vyhľadávanie a získavanie informácií o krajinách, v ktorých bol za posledných 10 rokov vojnový konflikt, o právach dieťaťa, organizácii UNICEF a jej poslaní, o jej programoch zameraných na pomoc postihnutým oblastiam.....  (sťahovanie a ukladanie obrázkov, práca s iPadom v programoch Green Screen, ChatterKid a iMovie, úprava a spracovanie videí).

SJL – vytvorenie pojmovej mapy na tému „Čo si predstavíš pod slovom vojna?“,  vloženie získaných údajov do spoločnej práce (reportáž), ujasnenie si významu a sily médií, nácvik plynulého a výrazného prednesu.

VYV – výtvarné stvárnenie témy (kolektívna koláž s názvom „Odvrátená tvár ľudstva“)

Cieľom našej práce bolo oslovenie širšej verejnosti prostredníctvom reportáže zameranej na pomoc deťom v rozvojových krajinách. Na jej vzniku sa podieľalo všetkých 20 žiakov 4.A triedy.

 

—————

Späť