Európa v škole

31.05.2015 14:34

Už sme ani nedúfali, ale nakoniec sme sa dočkali. Čoho? No predsa ocenenia našej kolektívnej práce s názvom "Otvorme svoje srdcia", ktorá postúpila do celoslovenského kola súťaže Európa v škole. A takéto bolo hodnotenie, postrehy a odporúčania celoslovenskej poroty v oblasti zaslaných multimediálnych prác:

"Celoslovenská porota EURÓPA V ŠKOLE 2015 sa stretla na svojom zasadnutí v Bratislave v dňoch 25.- 27. 3. 2015 za účelom posúdenia prác súťažnej časti medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE zaslaných z okresných, resp. krajských kôl do celoslovenského kola. Porota pozostávala z 15 členov, tvorili ju učiteľky a učitelia zo všetkých stupňov a typov škôl z celého územia Slovenska.  
Motto 62. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE bolo, podobne ako v minulých ročníkoch, neľahké a možno na prvý pohľad ťažšie uchopiteľné. Z prác, ktoré postúpili do celoslovenského kola však bolo evidentné, že témy pre jednotlivé vekové kategórie pomohli motto projektu priblížiť a poskytli tak možnosť deťom a mládeži pracovať s konkrétnymi údajmi reflektujúcimi slovenskú a svetovú realitu v rozvojovej pomoci. Nemalú úlohu zohrali určite aj pedagógovia, ktorí  v prvej fáze projektu pomáhali ozrejmiť uvedené témy čím motivovali žiakov a študentov k príprave ich výstupov. 

Multimediálnych prác bolo v tomto roku zaslaných najviac a to vo všetkých vekových kategóriách. Je potešiteľná stúpajúca tendencia a množstvo kvalitných multimediálnych projektov zaslaných na CD a DVD nosičoch. Tento spôsob stvárnenia myšlienok je pre mladú generáciu nielen prijateľný, ale až samozrejmý, zaujímavý a poskytuje mladej generácii nový priestor na vyjadrenie svojich myšlienok a pocitov. 
V oblasti multimediálnej tvorby porota s potešením skonštatovala, že z roka na rok pribúda počet kvalitne stvárnených tém. Práce žiakov a študentov sú spracované tematicky nápaditejšie, obsahovo bohatšie a technicky precíznejšie. Potešiteľné je, že toto médium začínajú používať už 9 - roční žiaci. Niektoré výstupy kolekcií prác z multimediálnych projektov sú v odrazom naozaj vysokej miery zručnosti žiakov a študentov, premyslenej a vhodnej metodiky zo strany pedagógov, dodržiavania didaktických postupov a rešpektovania vekových zvláštnosti v používaní techník.

Žiakom sa podarilo v svojich prácach obrátiť pozornosť na otázky možnej hrozby vojny, na krehkú hranicu medzi vojnou a mierom a na permanentnú potrebu snahy o zachovanie mieru. Z prác bolo cítiť pochopenie toho, aká nevyhnutná a prepotrebná je efektívna a nezištná pomoc v ťažkých prírodných, sociálnych, ekonomických situáciách, v prípadoch prírodných či civilizačných katastrof.  
Podobne ako v minulých ročníkoch aj táto téma odhalila, že mladá populácia si jasne uvedomuje krehkú hranicu medzi momentom, kedy je všetko ako-tak dobre fungujúce a tým, v ktorom sa náhle všetko zmení a môže dôjsť až ku kolapsu. Ukázala, že prírodné či civilizačné katastrofy môžu postihnúť nielen „tých druhých“ ale aj „nás“ a našich najbližších, že hranica medzi dvomi pólmi - dobro a zlo - sa vynára nečakane, často aj v našej bezprostrednej blízkosti a tým priamo ovplyvňuje naše životy. Preto je dôležité, aby sme o týchto neľahkých a málo populárnych témach premýšľali už rannom veku, v škole, snažili sa pomenovať ich, naučili sa postupne analyzovať príčiny ich vzniku a hľadať možné východiská. Veď v laviciach našich škôl sedia aj budúci vedci, ekonómi, manažéri, ministri, či poslanci. Práve oni raz budú rozhodovať o budúcnosti Slovenska, Európy a sveta.  
Porota oceňuje prístup skúsených pedagógov, ktorí dokázali motivovať a zainteresovať žiakov a študentov na účasť v spoločensky angažovanom medzinárodnom projekte EURÓPA V ŠKOLE a pomohli im, aby svojimi výpoveďami prezentovali vlastné postoje k aktuálnym témam dneška."

 

 

 

 

 

—————

Späť