Deň Zeme

22.04.2015 18:38

Už deti na 1.stupni ZŠ sa učia, že Zem je jedinou planétou, na ktorej existuje život. Ľudia však robia všetko pre to, aby tento život v blízkej dobe zanikol. Znečisťujú vodné toky, produkujú veľa odpadu, ktorý končí na skládkach či spaľovniach, plytvajú vodou, vypúšťajú do ovzdušia jedovaté plyny, znehodnocujú pôdu umelými hnojivami a inými chemikáliami... Jedným slovom, všemožnými spôsobmi znečisťujú životné prostredie, čím prispievajú k jeho rýchlemu zániku.

Rozhlasová relácia, ktorú sme si v úvode Dňa Zeme vypočuli, bola venovaná práve týmto problémom.  V duchu slov Pavla Barabáša: "Budúcnosť buď zelená, alebo nebuď vôbec žiadna! ", sme sa počas šiestich vyučovacích hodín venovali otázkam ochrany a tvorby životného prostredia:

a) najskôr sme sa prostredníctvom slovných úloh zoznámili s najkrajšími a najzaujímavejšími kútmi Slovenska

b) zopakovali sme si nielen triedenie slov na slovné druhy, ale aj základné pravidlá triedenia odpadu

c) v netradičnom interview sme vyspovedali našu Zem

INTERVIEW SO ZEMOU

Kto ste?

Som jediná PLANÉTA, na ktorej je život. Nazývajú ma aj MATKA-ŽIVITEĽKA. Som DOMOVOM ľudí, zvierat, rastlín a všetkého živého. Niektorí ma volajú prosto - ZEM. Iní mi hovoria ZEMEGUĽA, či tretia z planét Slnečnej sústavy. Žiaci sa o mne na fyzike učia ako o GUĽATOM TELESE sploštenom na póloch. Všetci ma poznajú ako MODRÚ PLANÉTU. Som jedinou planétou, na ktorej nájdete zeleň.

Ako sa cítite?

Som UNAVENÁ z útokov na môj život. OTRÁVENÁ jedmi, ktoré do mňa ľudia vypúšťajú. CHORÁ z nezáujmu. NAHÁ, lebo ma na mnohých miestach už nezakrývajú ľadovce či dažďové pralesy. DERAVÁ z freónov, ktoré robia diery do mojej ozónovej vrstvy. SMÄDNÁ, lebo zdrojov pitnej vody zo dňa na deň ubúda. SLEPÁ z oblakov dymu a HLUCHÁ vďaka hluku veľkomiest. OSAMELÁ, lebo nikto sa o mňa nezaujíma. BEZBRANNÁ voči konaniu ľudí. Som UBOLENÁ, lebo ľudia mi každodenne ubližujú. ZNIČENÁ z poznania, že život na mne postupne zaniká. PONÍŽENÁ z toho, ako vyzerám. PRIDUSENÁ z dymu tovární a spaľovní. VYSUŠENÁ, lebo vodných plôch je čoraz menej. SMUTNÁ z nekonečných sľubov ľudí. ZÚFALÁ zo svojej budúcnosti. USTRÁCHANÁ z toho, čo ma ešte čaká. SLABÁ, lebo strácam energiu. NAHNEVANÁ na to, že si ma ľudia nevážia. ŠPINAVÁ od množstva odpadu, ktorý sa všade povaľuje. ZANEDBANÁ, lebo sa nikto o mňa nestará.

Čo odkážete ľuďom?

Aby dodržiavali desatoro prežitia:

1. Šetrite!

2. Separujte!

3. Neznečisťujte!

4. Chráňte!

5. Recyklujte!

6. Nerozhadzujte!

7. Obnovujte!

8. Neplytvajte!

9. Rozmýšľajte!

10. Vážte si to, čo máte.

d) následne sme sa pokúsili danú tému výtvarne spracovať

e) V ďalšej časti dňa sme sa venovali Knihe rekordov. Začala sa písať pred troma rokmi a pozostáva z rozličných úloh, ktoré sú v každom ročníku odlišné. My, ako štvrtáci, sme pred týždňom dostali za úlohu zbierať prázdne PET fľaše aj s uzávermi. Počas Dňa Zeme sme ich spočítali a porovnali s predchádzajúcimi rokmi:

školský rok Počet plastových fliaš
4.A 4.B 4.C SPOLU priemer na žiaka
2012/2013 127 89 -- 216 6,75
2013/2014 163 92 163 418 7,46
2014/2015 156 167 -- 323 8,28

Vyzbierané uzávery sme prederavili, navliekli na špagát a odmerali dĺžku vzniknutej reťaze:

školský rok Dĺžka reťaze z uzáverov
2012/2013 16 m 86 cm
2013/2014 19 m 90 cm
2014/2015 24 m 72 cm

Cieľom tejto aktivity bolo uvedomiť si potrebu separovania odpadu a nevyhnutnosť znižovania jeho množstva. Zároveň sme sa oboznámili aj so správnou separáciou jednotlivých zložiek  odpadu a  s možnosťami jeho opätovného využitia.

V závere dňa sme od slov prešli k činom a ukázali sme, že sa k problematike znečisťovania životného prostredia vieme postaviť aj aktívne. Vyzbrojení rukavicami a igelitovými vrecami sme vyzbierali od odpadu niekoľko ulíc v blízkosti školy.

—————

Späť