Ročníkové práce

Témy ročníkových prác pre 4.ročník:

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Predmet:

Názov ročníkovej práce

Konzultanti

Slovenský jazyk

 

 

Vybrané slová v obrázkoch.

Mgr. J.Koštialiková

Vybrané slová v príbehoch a básňach.

Príbehy o slovných druhoch.

Na rok kronikárom.

 

Vzdelávacia oblasť:  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Predmet:

Názov ročníkovej práce

Konzultanti

Matematika

Ilava a jej história v číslach.

 

Mgr. J.Koštialiková

 

Vzdelávacia oblasť: PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Predmet:

Názov ročníkovej práce

Konzultanti

Prírodoveda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujímavosti zo života zvierat.

Mgr. L.Horáková

 

 

Čo nevieme o živote rastlín.

Čo je zdravé v našej strave.

Využitie jednoduchých strojov v praxi.

Všetko o zvierati, o ktoré sa starám.

Najnovšie informácie o vesmíre.

Ja a moje telo.

Spoločenstvo včiel (mravcov).

Voda- neoddeliteľná súčasť života.

Zem – súčasť vesmíru.

Stroj času.

Vlastiveda

 

 

 

 

Cestujeme po Slovensku

Mgr. J.Koštialiková

 

Slávne osobnosti Slovenska.

Zaujímavosti z nášho kraja.

Prechádzka Ilavskou kotlinou.

Kalendár zvykov a tradícií.

 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA

Predmet:

Názov ročníkovej práce

Konzultanti

Výtvarná výchova

Ilava mojimi očami. 

 

Mgr. J.Koštialiková

 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SVET PRÁCE

Predmet:

Názov ročníkovej práce

Konzultanti

Pracovné vyučovanie

 

Ilava pred 100 rokmi.

 

Mgr. J.Koštialiková

Ilava o 100 rokov.    

Základné informácie:

 • ročníková práca má vychádzať zo záujmu žiaka
 • nemá byť odpisom odstavcov  kníh
 • má obsahovať vlastné formulácie získaných informácií, vlastné názory žiaka
 • tému si môže zvoliť aj žiak sám, musí však byť nadstavbou k preberanému učivu (vhodné odkonzultovať s učiteľom)
 • na jednej ročníkovej práci môžu spoločne pracovať aj 2 - 4 žiaci (ročníkový projekt)
 • rozsah: 4 strany + titulná strana (tá obsahuje názov školy, tému, meno konzultanta, meno žiaka, školský rok, triedu)
 • žiak odprezentuje svoju prácu vlastnými slovami (3-5 min.), o textové spracovanie alebo PowerPointovú prezentáciu sa len opiera

 Harmonogram:

 • do konca októbra 2014 žiak nahlási učiteľovi vybranú tému
 • 1x mesačne konzultuje svoju prácu s učiteľom
 • do konca apríla 2015 odovzdá svoju prácu učiteľovi
 • v máji prebehnú triedne kolá ročníkových prác (žiak prácu odprezentuje pred svojou triedou)
 • začiatok júna 2015 - školská konferencia, na ktorú postúpia najlepšie práce z triednych kôl
 • koniec júna 2015 – výstava najlepších prác pre verejnosť